top of page

Privacyverklaring

De Zefier hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe de Zefier omgaat met jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Zefier is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens.

De Zefier

Jules de Saint-Genoisstraat 123

9050 Gentbrugge

Sayira@dezefier.be

 

Persoonsgegevens

De Zefier verwerkt jouw persoonsgegevens, dit is alle informatie die een persoon (on)rechtstreeks identificeerbaar maakt, om een goede gezondheidszorg te kunnen verlenen, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG art. 9.1.f)

De Zefier houdt zich aan de wettelijke verplichtingen opgelegd aan zorgverleners (AVG art. 6.1.c).

De Zefier is onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG art.9.3).

De Zefier verwerkt jouw persoonlijke gegevens in het kader van een patiëntendossier. Het patiëntendossier is een middel om kwaliteitsvolle psychologische begeleiding te bieden. De Zefier verwerkt tijdens psychologische consultaties volgende persoonsgegevens:

  • contactgegevens: e-mailadres, adres, telefoonnummer, eventuele facturatiegegevens.

  • persoonlijke informatie door jou of een doorverwijzer verstrekt.

Als cliënt word je hierover ingelicht en wordt er een schriftelijke zorgovereenkomst opgesteld tussen jou en De Zefier.

De Zefier houdt geen persoonsgegevens bij over het surfgedrag van de websitebezoekers. Wel analyseert Google Analytics van Google Inc. via cookies het bezoekersgedrag op de website. De verkregen data biedt inzicht in hoe de website gebruikt en verbeterd kan worden. De Zefier verschaft dus geen persoonsgegevens door aan Google Inc.

 

Delen van persoonsgegevens

Psychologen hebben geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat De Zefier alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet zorgverleners het recht om zonder jouw toestemming informatie aan derden te verstrekken.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wettelijk is er (nog) geen vastgestelde bewaartermijn voor patiëntendossiers van psychologen. De Zefier bewaart uw dossier gedurende 7 jaar.

Toegang tot de persoonsgegevens

Enkel De Zefier heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. De Zefier neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Patiëntenrechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de informatie die in je dossier is opgenomen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking (van een deel) van je persoonsgegevens door De Zefier. Ook heb je recht op een afschrift van je dossier. Je hebt als cliënt het recht om te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, e-mail sayira@dezefier.be

De Zefier heeft 1 maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode start wanneer De Zefier je aanvraag heeft ontvangen en over alle informatie beschikt om op je alle informatie kosteloos te bezorgen.

Bij klachten kun je steeds een beroep doen op de diensten van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. commission@privacycommission.be.

Mochten er tussen jou en De Zefier conflicten zijn waar geen oplossing voor gevonden wordt, dan kun je met het oog op een bemiddelingstraject tussen jou en De Zefier contact opnemen met https://www.compsy.be/bemiddeling

bottom of page